ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Massagepraktijk  Annemieke Kappen 

 

Algemeen 

 

 • Massagepraktijk Annemieke Kappen, gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt, voor behandeling, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals deze vermeld worden op de website en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. 
 • Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt. 
 • Zorgaanbieder Massagepraktijk Annemieke Kappen is lid van beroepsvereniging NVST (Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten). Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ (Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Voor meer informatie zie www.nvst.nl en www.rbcz.nl. 
 • Annemieke Kappen handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVST. 

 

Afspraken en behandelingen 

 

 • Annemieke Kappen behandelt alleen op afspraak. 
 • Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail/whats-app gemaakt, is bindend en kan alleen via de email, telefoon of Whats-app worden geannuleerd. 
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Annemieke Kappen. 
 • Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en medisch verleden enz. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Annemieke Kappen besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook Contra indicaties onder aan deze Algemene Voorwaarden. Als u er aan twijfelt of u behandeld mag worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts. 
 • Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden. 
 • Mocht Annemieke Kappen door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt. 
 • Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af. 
 • De factuur betaalt u contant/tikkie na afloop van een behandeling of u ontvangt een factuur. Een factuur dient binnen 7 dagen te worden voldaan. 
 • Annemieke Kappen behoudt zich het recht voor te allen tijden de tarieven te wijzigen en zal de cliënt daarvan op de hoogte brengen. 
 • De Massagepraktijk  is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat Annemieke Kappen lid is van de NVST en RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. 

 

Dossiervorming 

 

 • Annemieke Kappen is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden reproduceerbaar geregistreerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener. 15 jaar na afronding van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd. 

 

Hygiëne 

 

 • Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat hij/zij schoon op de afspraak verschijnt. 

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder. 

 

Aansprakelijkheid 

 

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens enz. 
 • Annemieke Kappen is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan deze praktijk. 
 • Annemieke Kappen heeft een beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt de praktijk voor Shiatsutherapie tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die is veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de NVST. Deze praktijk is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering 

 

Klachtenregeling. 

 

 • De Massagepraktijk Annemieke Kappen spant zich in de cliënt zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. De praktijk voldoet aan de Wkkgz( Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Heeft de cliënt toch klachten, dan hoort Annemieke Kappen dit graag binnen een week na de behandeling, zodat er gezamenlijk op korte termijn naar een oplossing gezocht kan worden. 
 • Indien de klacht niet in gezamenlijk overleg kan worden opgelost, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de NVST, dan wel de geschillencommissie. De procedure is te vinden op de website www.nvst.nl 
 • Wanneer de cliënt van mening is dat de Massagepraktijk een tuchtrechtelijk verwijt te maken valt, kan deze een tuchtklacht indienen bij de RBCZ. Annemieke Kappen is als shiatsu-therapeut onderworpen aan het -bij TCZ (tuchtrecht Complementaire Zorg) ondergebrachte -onafhankelijk tuchtrecht van de RBCZ. Zie www.rbcz.nl voor meer informatie. 
 • Wanneer u een klacht indient via de NVST/RBCZ of Geschillencommissie, informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf. 

 

Absolute contra-indicaties (er mag in het geheel geen behandeling gegeven worden) 

 

 • Ernstige vaataandoeningen 
 • Trombose 
 • Koorts 
 • Ontsteking van diverse aard 
 • Besmettelijke huidziekte 
 • Bij gebruik van drugs of alcohol 
 • Bij sprake van psychose, schizofrenie of andere ernstige geestelijke aandoeningen